โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3204-2202
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
อ.อานุภาพ จรเทศ
3 หน่วยกิต
ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Dreamweaver MX
การกำหนดค่าพื้นฐาน
การพิมพ์ข้อความบนเว็บเพจ
การแทรกรูปภาพบนเว็บเพจ
การสร้างตาราง
การรวมเซลล์และแยกเซลล์ของตาราง
การสร้างลิงค์เชื่อมโยง
การสร้างลิงค์ภายในเว็บไซต์
การสร้างลิงค์แบบ Image Map
การสร้างลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น
การสร้างเลเยอร์
การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
การใส่เนื้อหาให้กับเฟรม
การบันทึกเฟรม
 

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเว็บเพจ
2. สามารถพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3. เห็นคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาเว็บเพจ

มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถออกแบบเว็บเพจ
2. สามารถเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ
3. สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมทำเว็บเพจ

คำธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนา เว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Frontpage Express, Microsoftsoft Frontpage , Macromedia Dreamweaver , Namo Editor , Flash หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยคลอบคลุมการจัดข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง สร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกำหนด Behavior การผสม Multimedia การสร้างฟอร์ม การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์